Privātuma politika

1. IEVADS

Šī SIA “Dizains un Druka” fizisku personu datu aizsardzības politika, turpmāk tekstā – “Privātuma politika“, izskaidro kādiem nolūkiem, kādā apjomā un ar kādiem paņēmieniem SIA “Dizains un Druka” ievāc, apstrādā, uzglabā un aizsargā Klientu personas datus sniedzot tiem pakalpojumus, saskaņā ar uzņēmuma darbības veidiem.

Privātuma politika ir attiecināma uz Klientu personas datiem neatkarīgi no tā, kādā veidā un kādā informācijas apmaiņas vidē Klients sniedz datus – Interneta tīmeklī (“SIA “Dizains un Druka” mājaslapā, e-pasts), papīra formātā vai telefoniski, un kā uzņēmuma un tā sadarbības partneru informācijas sistēmās dati tiek apstrādāti.

SIA “Dizains un Druka” Privātuma politikas mērķis ir nodrošināt uzņēmuma Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – “Regula“) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

2. PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

SIA “Dizains un Druka”, ievērojot Regulas principu – “datu minimizēšana”, ievāc, apstrādā un uzglabā tikai tādus Klientu personas datus, kas ir nepieciešami to apstrādes nolūkos.

  • Personas identifikācijas dati: vārds, uzvārds;
  • Personas kontaktinformācija: adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
  • Preces pirkuma dati: pakalpojuma/preces nosaukums, kods un cena, pirkuma datums, apmaksas veids;
  • Norēķinu dati: bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums;

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

SIA “Dizains un Druka” apstrādā personas datus šādiem konkrētiem, skaidriem un leģitīmiem nolūkiem:

  • klienta identificēšanai;
  • darījuma sagatavošanai;
  • darījuma saistību izpildei;
  • norēķinu administrēšanai;
  • iebildumu izskatīšanai un apstrādei.